Ședinţă extraordinară publică în data de   29.11.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 250 / 25.11.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr 4064/25.11.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică în data de   29.11.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr  250/25.11.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  rectificare buget 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 ,3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– inițiator – primar – Stoia Ioan

2. privind acordarea unui mandat special Domnului  primar , Stoia Ioan reprezentantul Consiliului Local Fărău în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba”

– inițiator – primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3  ale consiliului local  și compartimentului social

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 4064/25.11.2022

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  rectificare buget  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 ,3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– inițiator – primar – Stoia Ioan

2. privind acordarea unui mandat special Domnului  primar , Stoia Ioan reprezentantul Consiliului Local Fărău în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba”

– inițiator – primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3  ale consiliului local  și compartimentului social

Secretar general ,

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   14.11.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 186/8.11.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr . 3893/8.11.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   14.11.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 186 / 8.11.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind aprobare studiu de fezabilitate pentru investi’ia ,, Amenajare spațiu verde , rigole , alei pietonale în localitatea Fărău ,,

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind Proiect de Hotărâre. privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Fărău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei  reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabil  

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3893/8.11.2022                

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind aprobare studiu de fezabilitate pentru investitia ,, Amenajare spațiu verde , rigole , alei pietonale în localitatea Fărău ,,

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind Proiect de Hotărâre. privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Fărău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei  reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabil 

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de 27.10.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 173/21.10.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr . 3752/21.10.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   27.10.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 173/21.10.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind completarea registrului agricol

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire cuantum burse elevi

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.> Proiect de hotărâre privind delegare căini fără stăpâni

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului administrativ

Inițiator primar , Stoia Ioan     

4. Proiect de hotărâre.Privind aprobare executie bugetare la 30.09.2022

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5.Proiect de hotărăre privind cuprinderea în domeniul public a Investiției ,, Extindere rețea apă potabilă și branșamente comuna Fărău ,, ETAPA 2

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărâre.Privind aprobare alipire imobile

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7 Proiect de hotărâre.Privind aprobare privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare în vederea dotării SVSU

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3752/21.10.2022                         

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind completarea registrului agricol

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire cuantum burse elevi

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.> Proiect de hotărâre privind delegare căini fără stăpâni

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului administrativ

Inițiator primar , Stoia Ioan     

4. Proiect de hotărâre.Privind aprobare executie bugetare la 30.09.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5.Proiect de hotărăre privind cuprinderea în domeniul public a Investiției ,, Extindere rețea apă potabilă și branșamente comuna Fărău ,, ETAPA 2

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărâre.Privind aprobare alipire imobile

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7 Proiect de hotărâre.Privind aprobare privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare în vederea dotării SVSU

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de 13.10.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 170/12.10.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3711/12.10.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   13.10.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA Dispoziția 170/12.10.2022

Ordinea  de zi

Art .1 Proiectele de hotărăre

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan       

 2..Privind aprobarea reabilitării Clădirii Școlii Gimnaziale Fărău

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .170/12.10.2022           

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată 13.10. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan      

 2..Privind aprobarea reabilitării Clădirii Școlii Gimnaziale Fărău

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan       

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Anunț ajutoare încălzire

Primăria comunei Fărău vă informează:

FAMILIILE  CARE  AU  VENIT  PÂNĂ LA 1386/membru de familie

PERSOANA SINGURĂ CU VENIT PÂNĂ LA 2053/lună

Pot solicita acordarea de  AJUTOARE  PENTRU  INCĂLZIREA  LOCUINȚEI     pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 și SUPLIMENTUL PENTRU  ENERGIE– pentru perioada de un an.

       Cererile se pot depune începând cu data de 15 octombrie 2022.

Acte  necesare:

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere- se obține de la Primărie;
 •  Acte de identitate ale solicitantului și membrilor familiei (B.I., C.I.);
 • Certificate de naștere ale copiilor in vârstă de până la 14 ani ;
 • Certificatul de căsătorie sau, după caz , hotărâre de divorț:
 • Hotărâre definitivă de încuviințare  a adopției, de plasament familial al minorului;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariat , din care să reiasă venitul net și valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizații de hrană, etc.;
 • Cupon de șomaj;
 • Cupon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • Cupon indemnizație, pentru toate categoriile de indemnizații;
 • Cupon indemnizație de handicap;
 • Adeverință ANAF din care să rezulte dacă realizează/nu realizează venituri impozabile (activități independente sau chirii) pentru toți membrii familiei.
 • Locuința și bunurile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 ACTELE LOCUINȚEI ROPRIETATE/INCHIRIERE/CONCESIUNE/COMODAT,ADEVERINȚĂ DE LA REGISTRUL AGRICOL;CERTIFICAT  FISCAL.

FACTURĂ ELECTRICITATE(toate paginile).

PRIMAR

STOIA   IOAN

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de  5.10.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 168 / 4.10.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3623/4.10.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   5.10.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 168 / 4.10.2022

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan       

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .          3623/4.10.2022             

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată 5.10. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan      

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   28.09.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 162/22.09.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr .  3524/22.09.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   28.09.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 162 /  22.09.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind înscrierea definitivă a dreptului de propietate în favoarea Comunei Fărău pentru terenurile care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică din sectoarele cadastral  44 al UAT comuna Fărău

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr 3524/22.09.2022               

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 28.09. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificarea  bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local si compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind înscrierea  definitivă a dreptului de propietate în favoarea Comunei Fărău pentru terenurile care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică din sectorul cadastral  44 al UAT comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local si compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   20.09.2022 ora 19.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   20.09.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 161 /  19.09.2022

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 ,  a  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – aprobarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 43/14.07.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , și 3  ale  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr 3477/19.09.2022.                          

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată 20.09. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 ,  a  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – aprobarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 43/14.07.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , și 3  ale  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică  în data de   31.08.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 148/25.08.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul  compartimentului de specialitate al Primarului  nr  3202/25.08.2022

   –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   31.08.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 148/25.08.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1.Proiect de hotărâre privind numire membru in comisia de concurs Director Scoala Gimnaziala Farau ( interviu )

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului  resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

2. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în Consiliul de administrație al ȘG Fărău  

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

3. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în CEAC al ȘG Fărău 

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive dreptului de proprietate a unor imobile în favoarea Comunei Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2   ale consiliului local și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează   

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR . 3202 / 25.08.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară august 2022

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Având în vedere faptul că în luna iunie nu a fost convocat consiliul local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1.Proiect de hotărâre privind numire membru in comisia de concurs Director Scoala Gimnaziala Farau ( interviu )

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului  resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

2. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în Consiliul de administrație al ȘG Fărău 

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

3. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în CEAC al ȘG Fărău 

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive dreptului de proprietate a unor imobile în favoarea Comunei Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2   ale consiliului local și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar general ,

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support