Ședinţă ordinară publică   în data de   15.03.2023 ora 19.00

Dispoziţia nr . 48/10.03.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr . Nr .793/10.03.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   15.03.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA LA dispozi’ia nr 48/10.03.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind achiziționare sevicii generale avocat

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

3. Proiect de hotărâre privind modificare hcl 14/23.02.2023 închiriere pășuni din domeniul privat  

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind revocare HCL 21/23.02.2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  ale  consiliului local și compartimentului secretar general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărăre .privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a ȘCOLII GIMNAZIALE FĂRĂU, COMUNA FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .793/10.03.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind achiziționare sevicii generale avocat

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

3. Proiect de hotărâre privind modificare hcl 14/23.02.2023 închiriere pășuni din domeniul privat 

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind revocare HCL 21/23.02.2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  ale  consiliului local și compartimentului secretar general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărăre .privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a ȘCOLII GIMNAZIALE FĂRĂU, COMUNA FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Anunț public închirieri pășuni

PRIMĂRIA COMUNEI FĂRĂU ANUNȚĂ FERMIERII DIN COMUNA FĂRĂU CĂ SE PRIMESC CERERI PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR PĂȘUNI DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI FĂRĂU . PĂȘUNILE CE FAC OBIECTUL ÎNCHIRIERII SUNT PREVĂZUTE ÎN TABELUL ALĂTURAT .

  ATRIBUIREA SE VA FACE ÎN CONFORMITATE CU ART 9 AL 2 DIN OG 34/2013 PRIVIND ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR PERMANENTE ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 ȘI CU HCL FĂRĂU NR 14/23.02.2023

   CERERILE SE DEPUN LA SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PÂNĂ ÎN DATA DE 16 MARTIE 2023 INCLUSIV .

   INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI SAU LA NR 0733054643 .

PRIMAR

STOIA IOAN

Anunț închiriere imobil Șilea

Comuna Fărău, județul Alba oferă spre închiriere imobilul din cf  1175 Șilea  nr topo 2.3 – domeniul public în suprafață de 1300 mp .

   Închirierea se va face prin licitație publică cu strigare în data de 14.04.2023 ora 9 . Licitația va avea loc la sediul Primăriei . Înscrierea la licitație se poate face până în 12.04 .2023 ora 9 .

Informații suplimentare la sediul Primăriei Fărău de  luni până vineri 8-14 sau la nr 0733054643 persoană de contact secretarul uat .

Primar

Stoia Ioan

Ședinţă ordinară publică   în data de   23.02.2023 ora 19.00

Dispoziţia nr . 46/17.02.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr .  411/16.02.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   23.02.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  46/17.02.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind corectare hcl 1/2023 Plan Școlarizare 2023 – 2024

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului Resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Aprobare regulament de pășunat  

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  Camera agricolă

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere pășuni din domeniul privat  

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere teren sport din satul Șilea

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentării în instanță Comisie locală de fond funciar dosar

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6.privind aprobare documentatii cadastrale ( topo 2291)

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7.privind aprobare documentatii cadastrale ( topo 2291/)

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare cu ACOR ALBA privind organizarea și exercitarea activității de relații cu publicul

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .411/16.02.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind corectare hcl 1/2023 Plan Școlarizare 2023 – 2024

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului Resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Aprobare regulament de pășunat 

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  Camera agricolă

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere pășuni din domeniul privat 

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere teren sport din satul Șilea

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentării în instanță Comisie locală de fond funciar dosar

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6.privind aprobare documentatii cadastrale ( topo 2291)

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7.privind aprobare documentatii cadastrale ( topo 2291/)

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare cu ACOR ALBA privind organizarea și exercitarea activității de relații cu publicul

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Fărău, întrunit în ședință publică ordinară publică, în data de ____________,

Luând în dezbatere:

 • Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022
 • Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

Avand in vedere:

 • Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;
 • Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;
 • Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

În temeiul art 88 art 136 al 1 art 155 al 4 lit b din oug 57/2020 codul administrativ propun următorul

Proiect de hotărăre

ART.1.  Se adoptă  bugetul local al comunei Farau pe anul 2023, avand urmatoarea structura:

La partea de venituri:  5.774,40 mii lei

La partea de cheltuieli : 5.774,40  mii lei

ART. 2. Veniturile bugetului local al comunei Farau pe anul 2023, in suma de 5.774,40   mii lei, se compun din :

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal :6,40 mii lei

Impozit pe cladiri: 50,39  mii lei

Impozit pe cladiri pers. fizice : 33,28   mii lei ;

Impozit pe cladiri pers. juridice : 17,11   mii lei ;

Impozit pe terenuri: 255,8443 mii lei ;

Impozit pe teren pers. fizice (intravilan si extravilan) : 243,12  mii lei ;

Impozit pe teren pers. juridice (intravilan si extravilan) : 12,72 mii lei ;

Impozitul pentru  mijloacele  de transport: 116,15  mii lei ;

Impozitul pentru  mijloacele  de transport pers. fizice : 93,00    mii lei ;

Impozitul pentru  mijloacele  de transport pers. juridice : 23,15  mii lei ;

Taxe autorizatii functionare : 1,06 mii lei

Venituri din concesiuni si inchirieri : 864,07 mii lei

Taxe extrajudiciare de timbru: 3,92    mii lei ;

Amenzi : 48,55  mii lei

Taxă specială salubritate : 108,64 mii lei

Alte venituri : 109,70 mii lei

Alte impozite si taxe : 52,46 mii lei

Cote, sume defalcate din impozitul pe venit: 1.300,00   mii lei,  din care:

Cote defalcate din impozitul pe venit: 217,00 mii lei ;

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea  bugetelor locale: 783,00 mii lei 

Sume repartizare din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean :  300,00 mii lei

Sume defalcate din TVA: 1.867,00  mii lei, din care:

Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor: 1117 ,00   mii lei;

Sume din TVA pentru drumuri: 250,00 mii lei

Echilibrarea bugetelor locale: 500,00  mii lei

Subventii de la bugetul de stat:  670,00   mii lei, din care :

Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne : 20,00   mii lei

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala : 650,00 mii lei

Subventii de la alte administratii : 320,00 mii lei, din care :

Sume din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara : 320,00 mii lei

ART.3. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2023, suma de 5.774,40  mii lei , se repartizeaza la urmatoarele capitole bugetare, astfel:

51.02  Autoritati publice:  1.355,40 mii lei , din care:

Cheltuieli de personal: 941,40  mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii : 348,00  mii lei

Alte cheltuieli (Asociatii si fundatii ): 56,00 mii lei

Active nefinanciare : 10,00 mii lei

55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi : 177,00 mii lei, din care :

Dobanzi : 177,00  mii lei ;

65.02 Invatamant:  403,50 mii lei,  din care :

Cheltuieli de personal: 22,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii: 243,50  mii lei

Asistenta sociala ( tichete gradinita si drepturi elevi CES)  31,00 mii lei

Burse : 107,00 mii lei

67.02 Cultura, recreere si religie : 170,00  mii lei , din care :

Cheltuieli de personal :  60,00   mii lei

Transferuri intre unitati : 10,00 mii lei

Alte cheltuieli: 100,00 mii lei

68.02 Asistenta sociala: 1.033,00 mii lei , din care:

Cheltuieli de personal: 710,00    mii lei

Asistenta sociala (Indemnizatii persoane cu handicap si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne)  323,00  mii lei

70.02 Servicii si dezvoltare publica, locuinte : 660,00  mii lei din care :

Cheltuieli cu bunuri si servicii :  660,00  mii lei

74.02.Protectia mediului :  122,00  mii lei, din care :

Cheltuieli cu bunuri si servicii : 122,00   mii lei

83.02 Agricultura : 15,00 mii lei, din care :

Cheltuieli cu bunuri si servicii : 15,00   mii lei

84.02 Transporturi:  1838,50 mii lei, din care:

Cheltuieli  cu bunuri si servicii : 510,00 mii lei

Active nefinanciare 1024,50 mii lei ( Modernizare strazi in comuna Farau – PNDL, Amenajare spatiu verde Farau, Amenajare rigole Silea)

Titlul 81 Rambursari de credite : 267,00   mii lei

ART.6. Se aproba bugetul instituției  finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (Club Sportiv Farau), astfel :

Venituri : 10,00 mii lei – Transferuri de la bugetul local al comunei Farau

Cheltuieli : 10,00 mii lei – Titlul II Bunuri si servicii

Art . 7 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de primar ajutat de aparatul de specialitate

Art . 8 Prezenta poate fi contestată în condițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba – Secția contencios administrativ și fiscal

Prezenta se comunică Instituției Prefectului dlui Primar , se afișează

  Prezenta a fost aprobată , cu …voturi pentru din .. consilieri locali prezenți , 11 în funcție , 0 abțineri , 0 voturi împotrivă

    PRIMAR,                               Avizat    secretar general comună,

   Stoia Ioan                                        Metea Ciprian

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

PRIMAR

Nr 4280/30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Subsemnatul , Stoia Ioan – primar aprob proiectul de hotărăre

Am avut în vedere

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AVIZARE CONSULTATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Comisia 1 a Consiliul Local al comunei Fărău, întrunit , în data de 30.01.2023

Luând în dezbatere:

–           Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022

–           Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

-Proiectul de hotărăre

Avand in vedere:

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Avizează favorabil proiectul de hotărăre

ChIrilă Iosif          

 Szekely Ștefan          

  Banc Florin              

Castarse Radu

Rus Nicolae

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AVIZARE CONSULTATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Comisia 2 a Consiliului Local al comunei Fărău, întrunit , în data de 30.01.2023

Luând în dezbatere:

–           Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022

–           Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

-Proiectul de hotărăre

Avand in vedere:

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Avizează favorabil proiectul de hotărăre

Lopăzan Florin

Szekely Pavel

Stăvar Augustin

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AVIZARE CONSULTATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Comisia 3 a Consiliului Local al comunei Fărău, întrunit , în data de 30.01.2023

Luând în dezbatere:

–           Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022

–           Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

-Proiectul de hotărăre

Avand in vedere:

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Avizează favorabil proiectul de hotărăre

Oltean Augustin

Trif Ioan

Craiu Teofil

Ședinţă ordinară publică   în data de   30.01.2023 ora 19.00

Dispoziţia nr . 8/25.01.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr .  146/20.01.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   30.01.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 8/25.01.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Școlarizare 2023 – 2024

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului Resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind aprobare plan de acțiuni  an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  asistență socială

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind acordare mandat primar  

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere Microbus Școlar

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

5 Privind modificare hcl 73/2022 privind impozite și taxe locale

se transmite pentru avizare comisiilor   1 și 2 ,   ale  consiliului local și compartimentului impunere

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6.Proiect de hotărăre privind atestare domeniu public

se transmite pentru avizare comisiilor   1 și 2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7. Proiect de hotărâre privind asumarea / neasumarea responsabilități în condițiile OG 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

se transmite pentru avizare comisiilor   1 , 2 , 3   ale  consiliului local și compartimentului secretariat

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8. . Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 31.12.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare BUGET – 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

10 . Proiect de hotărâre privind aprobare Salarii aparat de specialitate  – 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .   146/20.01.2023      

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

1. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Școlarizare 2023 – 2024

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului Resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind aprobare plan de acțiuni  an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  asistență socială

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind acordare mandat primar 

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere Microbus Școlar

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Privind modificare hcl 73/2022 privind impozite și taxe locale

se transmite pentru avizare comisiilor   1 și 2 ,   ale  consiliului local și compartimentului impunere

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6.Proiect de hotărăre privind atestare domeniu public

se transmite pentru avizare comisiilor   1 și 2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7. Proiect de hotărâre privind asumarea / neasumarea responsabilități în condițiile OG 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

se transmite pentru avizare comisiilor   1 , 2 , 3   ale  consiliului local și compartimentului secretariat

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8. . Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 31.12.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare BUGET – 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

10 . Proiect de hotărâre privind aprobare Salarii aparat de specialitate  – 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   23.12.2022 ora 9.00

Dispoziţia nr . 260/16.12.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr .  4209/16.12.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   23.12.2022 ora 9.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 260/16.12.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedinta

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire impozite si taxe locale an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind infiintare serviciu de iluminat public

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind modificare CF cămin MEDVEȘ

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .4209/16.12.2022             

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 23.12. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedinta

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire impozite si taxe locale an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind infiintare serviciu de iluminat public

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind modificare CF cămin MEDVEȘ

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian
Anunț public dezbatere publică taxe și impozite locale 2023

Primăria comunei Fărău anunță publicul interesat în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 că se află în dezbatere publică proiectul de hotărăre nr 73/16.11.2022 Privind impozitele și taxele locale pentru anul 2023 . ( vor fi indexate 5 , 1 % față de anul 2022  rata inflației )

Proiectul poate fi consultat pe siteul comunei Fărău sau la primărie compartiment impozite și taxe .

Eventuale sugestii / propuneri SE POT DEPUNE la sediul primăriei sau pe adresa de e mail primariacomuneiofarau@yahoo.com . până ăn data de 13.12.2022

Dezbateri publice pe teme proiectului au loc în 25.11.2022 ora 10  , 5.12.2022 ora 10 , 12,12 .2022 ora 10 la sediul primăriei sala de sedinte

Responsabil implementare lege 52/2003

Secretar general

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică în data de   29.11.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 250 / 25.11.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr 4064/25.11.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică în data de   29.11.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr  250/25.11.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  rectificare buget 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 ,3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– inițiator – primar – Stoia Ioan

2. privind acordarea unui mandat special Domnului  primar , Stoia Ioan reprezentantul Consiliului Local Fărău în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba”

– inițiator – primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3  ale consiliului local  și compartimentului social

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 4064/25.11.2022

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  rectificare buget  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 ,3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– inițiator – primar – Stoia Ioan

2. privind acordarea unui mandat special Domnului  primar , Stoia Ioan reprezentantul Consiliului Local Fărău în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba”

– inițiator – primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3  ale consiliului local  și compartimentului social

Secretar general ,

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support