Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată  în data de  5.01.2022 ora 13.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul  al compartimentului de specialitate,  
 • –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deândată  în data de   5.01.2022 ora 13.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispoziția  

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Inițiator primar , Stoia Ioan  

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local     

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Prezentare raport activitate asistenți personali semestru II an 2021

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată ianuarie 2022 

Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local    

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Prezentare raport activitate asistenți personali semestru II an 2021

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  —  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară cu convocare deîndată data de 21.12.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 215/21.12.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3206/21.12.2021

    –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată data de   21.12.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispozitia 215/21.12.2021

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget  

se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului buget finante

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

  

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3206/21.12.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată decembrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

– se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului buget finante

 • Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si Urgenta – ca urmare a solicitărilor de clarificări venite de la ministerul de investitii

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară ONLINE ( la distanță ) în data de  14.12.2021 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3120/8.12.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară ONLINE ( la distanta ) în data de  14.12.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura Online (la distanta ) a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr 212/8.12.2021

Ordinea  de zi

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,  2  ale consiliului local și compartimentului Contabilitate  al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului impunere ale primăriei

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind modificarea HCL 47/2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentulu impunere și taxe ale primăriei  

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 .Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3120/8.12.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară decembrie  2021  online – la distanță

Propunem următoarele proiecte

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,  2  ale consiliului local și compartimentului Contabilitate  al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului impunere ale primăriei

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind modificarea HCL 47/2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentulu impunere și taxe ale primăriei 

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 .Informări . Interpelări discuții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ 

Hg 1183/2021 privnd prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de  25.11.2021 ora 19.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 2976/18.11.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  25.11.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr 156/18.11.2021

Ordinea  de zi

1 . Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local și compartimentului resurse umane al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum burse

se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind aprobarea inregistrarii UAT Comuna Fărău în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online (SNEP)   a taxelor şi impozitelor locale utilizănd cardul bancar, nivelul si modul în care este suportat comisionul perceput de furnizorul de servicii.

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investiției ,, Modernizare străzi în comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 .Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2976/18.11.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară noiembrie  2021  

Propunem următoarele proiecte

1 . Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local și compartimentului resurse umane al primăriei

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum burse

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

3 Proiect de hotărâre         privind aprobarea inregistrarii UAT Comuna Fărău în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online (SNEP)   a taxelor şi impozitelor locale utilizănd cardul bancar, nivelul si modul în care este suportat comisionul perceput de furnizorul de servicii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investiției ,, Modernizare străzi în comuna Fărău

5 .Informări . Interpelări discuții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Școala Gimnazială Fărău a primit 10 laptopuri performante pentru desfășurarea în bune condiții a orelor online

Star Transmission și Star Assembly Sebeș s-au implicat în modernizarea bazei materiale a școlilor din județul Alba, donând 350 de laptopuri, 2 videoproiectoare și 3 copiatoare.

Parteneriatul, încheiat între cele două companii, Inspectoratul Școlar Județean Alba și 23 de unități de învățământ gimnazial și liceal din județ, are ca scop asigurarea egalității de șanse și accesul la o educație de calitate pentru elevii din învățământul preuniversitar.


Școlile care au beneficiat de această donație sunt: Școala Gimnazială Livezile, Școala Gimnazială Sâncel, Școala Gimnazială Săliștea, Școala Gimnazială Șibot, Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Drașov, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Școala Gimnazială Doștat, Școala Gimnazială Pianu de Sus, Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă, Școala Gimnazială Fărău, Școala Gimnazială Vidra, Școala Gimnazială Meteș, Școala Gimnazială Lopadea Nouă, Școala Gimnazială Câlnic, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială Câmpeni, Școala Gimnazială nr2 Sebeș, Liceul Tehnologic Albac, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan„ Abrud, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Palatul Copiilor Alba.

Ședinţă ordinară în data de  26.10.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 140/20.10.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 2729/20.10.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  26.10.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispoziția 140/20.10.2021

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 30.09.2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hcl 51/2021

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public a unor bunuri APA ALBA

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar cultelor din comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului financiar

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2729/20.10.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară octombrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 30.09.2021

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hcl 51/2021

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public a unor bunuri APA ALBA

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar cultelor din comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului financiar

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară cu convocare deîndată  în data de  5.10.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 135/5.10.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată  în data de  5.10.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr  135/5.10.2021

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 și 3  ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA FĂRĂU

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 și 3  ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii Reformate Medveș

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2 și 3  ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan   

4 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2585/4.10.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată octombrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 și 3  ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA FĂRĂU

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 și 3  ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii Reformate Medveș

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 și 3  ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan  

4 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  —  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de  23.09.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 130/17.09.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 2449/17.09.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  23.09.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispozitia nr 130/17.09.2021

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  Fărău

se transmite pentru avizare comisiilor 3 și 2 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al consiliului local în CEAC al Școlii Gimnaziale  Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 3 și 2 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare nomenclator stradal

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori ai investiției ,, Modernizare drumuri locale în comuna Fărău ,,

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan   

5 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară septembrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 3 și 2 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al consiliului local în CEAC al Școlii Gimnaziale  Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 3 și 2 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare nomenclator stradal

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori ai investiției ,, Modernizare drumuri locale în comuna Fărău ,,

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate  

–           Inițiator primar , Stoia Ioan  

5 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de 30.08.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 122/24.08.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr 2276/24.08.2021

,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  30 .08.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispozitia 122/24.08.2021

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind modificare Hcl tarife gunoi

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2021

–           se transmite pentru avizare comisiilor 1 și  2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Proiect de hotărâre Privind atestarea domeniului public al comunei Fărău

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 a consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

4 . Privind   aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 744532 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

5 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Referat

 

Privind emitere dispoziție ședință ordinară august 2021

 

Propunem următoarele proiecte

1 Proiect de hotărâre privind modificare Hcl tarife gunoi

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2021

–           se transmite pentru avizare comisiilor 1 și  2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Proiect de hotărâre Privind atestarea domeniului public al comunei Fărău

–           se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 a consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

4 . Privind   aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 744532 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

5 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar  general comună

Metea Ciprian

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 30.06.2021

PH Adi Salubris- modificare HCL

Proiect imprumut august 2021

Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată data de 22.08.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 115/20.08.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul  compartimentului de specialitate nr 2255/ 20.07.2021

,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată data de   22.08.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA  la dispozitia nr 115/20.08.2021

 

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

se transmite pentru avizare comisiei  2 a consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2 Proiect de hotărâre Privind  aprobarea creditelor de angajament pentru proiectul  Dezvoltare a sistemului inteligent de distributie gaze naturale in comunele Farau si  Hopârta jud. Alba în bugetul local al comunei Fărău pe anul 2021

 • se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Referat

 

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată august 2021

 

Propunem următoarele proiecte

1 Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 a consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2 Proiect de hotărâre Privind  aprobarea creditelor de angajament pentru proiectul  Dezvoltare a sistemului inteligent de distributie gaze naturale in comunele Farau si  Hopârta jud. Alba în bugetul local al comunei Fărău pe anul 2021

–           se transmite pentru avizare comisiei 1,  2 a consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

 

3 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Urgenta – ca urmare a solicitărilor de clarificări venite de la ministerul de investitii

 

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

 

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect alegere președinte de sedință

Proiect de hotărâre privind aprobare credite de angajament gaz

REFERAT CONTABILITATE PH APROBARE CREDITE ANGAKAMENT GAZ

Nota de fundamentare APROBARE CREDITE ANGAKAMENT GAZ –

LISTA CREDITE DE ANGAJAMENT

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support