ANUNȚ ÎN ATENȚIA FERMIERILOR CARE VOR DEPUNE CERERE UNICĂ APIA PE ANUL 2022

ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII UNICE DE PLATĂ APIA PE ANUL 2022, VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI LA PRIMĂRIA COMUNEI FĂRĂU CONFORM PROGRAMĂRII DIN TABELUL ANEXAT , CU URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • COPIE ACT IDENTITATE;
 • EXTRAS DE CONT BANCAR (la zi);
 • ADEVERINȚĂ MEDIC VETERINAR PENTRU DEȚINĂTORII DE ANIMALE;
 • CULTURILE NOTATE PENTRU TOATE PARCELELE PE ANUL 2022.

  AVÂND ÎN VEDERE CONTEXTUL PANDEMIC ÎN CARE NE AFLĂM, TOATE DOCUMENTELE VOR FI TRANSMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC DE LA PRIMĂRIA COMUNEI FĂRĂU!

PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A DEPUNERII CERERII UNICE DE PLATĂ VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMĂRILE AFIȘATE!

Ședinţă ordinară în data de  7.01.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr 44/1.02.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul  al compartimentului de specialitate nr 222/1.02.2022

,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   7.01.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția nr 44/1.02.2022

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele înscrise pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ioan  

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare BUGET – 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1,  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială    

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere pășuni

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 ale consiliului local  și compartimentului urbanism   

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR .222/1.02.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna februarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele înscrise pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare BUGET – 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1,  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială   

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere pășuni

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 ale consiliului local  și compartimentului urbanism  

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Secretar general , Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de  31.01.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr 5/21.01.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul  al compartimentului de specialitate nr 151 /21.01.2022

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   31.01.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispoziția  5/21.01.2022

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul fiscal 2021

Inițiator primar , Stoia Ioan  

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local  și compartimentului contabil    

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare plan actiuni lege 416 /2001

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială    

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare plan învățământ pentru anul școlar 2022 -2023

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane    

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 Proiect de h o t a r a r e  Privind  aprobarea planului anual de acțiune privind  serviciile sociale acordate în 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială   

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Privind stabilire salarii Primărie Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2   ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8 Prezentare raport de activitate Primar – an 2021

9. Prezentare raport de activitate Viceprimar – an 2021 

10. Prezentare raport activitate asistenți personali semestru II an 2021

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

NR 151/21.01.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna ianuarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul fiscal 2021

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local  și compartimentului contabil   

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare plan actiuni lege 416 /2001

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială   

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare plan învățământ pentru anul școlar 2022 -2023

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane   

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 Proiect de h o t a r a r e  Privind  aprobarea planului anual de acțiune privind  serviciile sociale acordate în 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială   

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Privind stabilire salarii Primărie Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1,2  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2   ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8 Prezentare raport de activitate Primar – an 2021

9. Prezentare raport de activitate Viceprimar – an 2021 

10. Prezentare raport activitate asistenți personali semestru II an 2021

Secretar general , Metea Ciprian

Anunț dezbatere publică

Primarul comunei Fărău ,  dl Stoia Ioan anunță publicul interesat că se află în dezbatere publică PROIECTUL DE BUGET aferent anului 2022 al COMUNEI FĂRĂU .

Sugestii se pot depune la adresa primariacomuneifarau@yahoo.com sau la sediul primăriei la contabilitate sau secretariat .

Dezbaterile publice vor avea loc în fata primăriei în 19.01.2022 ora 10  , 26.01.2022 ora 10

Dezbaterile se vor desfășura cu respectarea normelor covid .

Responsabil implementare Legea 52/2003

Secretar general

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată  în data de  5.01.2022 ora 13.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul  al compartimentului de specialitate,  
 • –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deândată  în data de   5.01.2022 ora 13.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispoziția  

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Inițiator primar , Stoia Ioan  

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local     

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Prezentare raport activitate asistenți personali semestru II an 2021

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată ianuarie 2022 

Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local    

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Prezentare raport activitate asistenți personali semestru II an 2021

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  —  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară cu convocare deîndată data de 21.12.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 215/21.12.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3206/21.12.2021

    –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată data de   21.12.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispozitia 215/21.12.2021

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget  

se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului buget finante

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

  

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3206/21.12.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată decembrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

– se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului buget finante

 • Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si Urgenta – ca urmare a solicitărilor de clarificări venite de la ministerul de investitii

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară ONLINE ( la distanță ) în data de  14.12.2021 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3120/8.12.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară ONLINE ( la distanta ) în data de  14.12.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura Online (la distanta ) a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr 212/8.12.2021

Ordinea  de zi

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,  2  ale consiliului local și compartimentului Contabilitate  al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului impunere ale primăriei

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind modificarea HCL 47/2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentulu impunere și taxe ale primăriei  

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 .Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3120/8.12.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară decembrie  2021  online – la distanță

Propunem următoarele proiecte

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,  2  ale consiliului local și compartimentului Contabilitate  al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului impunere ale primăriei

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind modificarea HCL 47/2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentulu impunere și taxe ale primăriei 

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 .Informări . Interpelări discuții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ 

Hg 1183/2021 privnd prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de  25.11.2021 ora 19.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 2976/18.11.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  25.11.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr 156/18.11.2021

Ordinea  de zi

1 . Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local și compartimentului resurse umane al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum burse

se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind aprobarea inregistrarii UAT Comuna Fărău în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online (SNEP)   a taxelor şi impozitelor locale utilizănd cardul bancar, nivelul si modul în care este suportat comisionul perceput de furnizorul de servicii.

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investiției ,, Modernizare străzi în comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 .Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2976/18.11.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară noiembrie  2021  

Propunem următoarele proiecte

1 . Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local și compartimentului resurse umane al primăriei

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum burse

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

3 Proiect de hotărâre         privind aprobarea inregistrarii UAT Comuna Fărău în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online (SNEP)   a taxelor şi impozitelor locale utilizănd cardul bancar, nivelul si modul în care este suportat comisionul perceput de furnizorul de servicii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investiției ,, Modernizare străzi în comuna Fărău

5 .Informări . Interpelări discuții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Școala Gimnazială Fărău a primit 10 laptopuri performante pentru desfășurarea în bune condiții a orelor online

Star Transmission și Star Assembly Sebeș s-au implicat în modernizarea bazei materiale a școlilor din județul Alba, donând 350 de laptopuri, 2 videoproiectoare și 3 copiatoare.

Parteneriatul, încheiat între cele două companii, Inspectoratul Școlar Județean Alba și 23 de unități de învățământ gimnazial și liceal din județ, are ca scop asigurarea egalității de șanse și accesul la o educație de calitate pentru elevii din învățământul preuniversitar.


Școlile care au beneficiat de această donație sunt: Școala Gimnazială Livezile, Școala Gimnazială Sâncel, Școala Gimnazială Săliștea, Școala Gimnazială Șibot, Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Drașov, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Școala Gimnazială Doștat, Școala Gimnazială Pianu de Sus, Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă, Școala Gimnazială Fărău, Școala Gimnazială Vidra, Școala Gimnazială Meteș, Școala Gimnazială Lopadea Nouă, Școala Gimnazială Câlnic, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială Câmpeni, Școala Gimnazială nr2 Sebeș, Liceul Tehnologic Albac, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan„ Abrud, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Palatul Copiilor Alba.

Ședinţă ordinară în data de  26.10.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 140/20.10.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 2729/20.10.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  26.10.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispoziția 140/20.10.2021

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 30.09.2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hcl 51/2021

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public a unor bunuri APA ALBA

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar cultelor din comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului financiar

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2729/20.10.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară octombrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 30.09.2021

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hcl 51/2021

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public a unor bunuri APA ALBA

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar cultelor din comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului financiar

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support