Anunț organizare conurs

Primăria comunei Fărău organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea postului de inspector grad principal Clasa I  cadrul compartimentului REGISTRU AGRICOL , CAMERA AGRICOLĂ , FOND FUNCIAR din cadrul aparatului de specialitate al primarului  în data de 7 .12 2023 ora 10 la sediul primăriei Fărău

 Pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Dosarul  de concurs va conține

– formular tip de înscriere ( anexa 3 din hg 611/2008 )

– curriculum vitae

– Copie carnet de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor

– cazier judiciar 

–  adeverință medicală

– copie ci / bi

– copie act de studiu

Perioadă depunere dosare 3.11.2023 -22.11.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului

selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Informații suplimentare se pot solicita  la adresa de e-mail contact@primariafarau.ro sau  primaraiacomuneifarau@yahoo.com  tel 0733054643 la secretarul comisiei de concurs dna Covrig Nicoleta Maria – inspector  sau la sediul instituției de luni pănă vineri între orele  8 – 13 .

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU PRIMAR

BIBLIOGRAFIA

Generală

1. a) Constituţia României, republicată cu tematica Integral

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare              cu tematica Integral

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Integral

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: -Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200; Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Cap.I Secretarul general al unităţii/subdivizinii administrativ – teritoriale art. 242-243; -Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579.

Specifică

5 Oug 28/2008 privind registrul agricol

6 .Ordin 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024

7 Lega 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

8.OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

9 Legea 7 /1996 A cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Toate se vor lua în vedere cu actualizările la zi .

Primar

Stoia Ioan

Anunț privind Organizare examen promovare în grad – de la principal la superior compartimentului REGISTRU AGRICOL , CAMERA AGRICOLĂ , FOND FUNCIAR din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

DATA 22.11.2022 ORA 10  PROBA SCRISĂ

LOCUL – SEDIUL PRIMĂRIEI FĂRĂU

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la secretariatul comisiei de concurs .

Condiții

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  codului administartiv

 dosarul de concurs va conține

– formular tip de înscriere ( anexa 3 din hg 611/2008 )

– Copie carnet de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea din gradul în care promovează

– Copii după rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani

– Adeverință privind situația disciplinară – eliberată de compartimentul resurse umane – se  va specifica dacă a fost aplicată o sancțiune disciplinară care nu a fost radiată .

Informații la secretarul comisiei dna Radu Adela

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU PRIMARIS

BIBLIOGRAFIA

Generală

1. a) Constituţia României, republicată cu tematica Integral

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioarecu tematica Integral

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Integral

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: -Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200; Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Cap.I Secretarul general al unităţii/subdivizinii administrativ – teritoriale art. 242-243; -Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579.

Specifică

5 Oug 28/2008 privind registrul agricol

6 .Ordin 25/2020 Pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024

7 Lega 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

8.OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

9 Legea 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Toate se vor lua în vedere cu actualizările la zi .

Primar

Stoia Ioan

PRIMARIA Fărău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I grad contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului în 8.04.202

Concursul va avea urmăroarele probe:

1 Selecţia dosarelor                 – Conform hg 286/2011

2 Proba practică                       – 8.04.2021 ora 9.00

3 Proba scrisă                          – 8.04.2021 ora 12.00

4 interviul- in maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Condiţiile  de participare la concurs :

 • să fie cetăţean romăn sau UE ;
 • să aibe capacitate deplină de exerciţiu ;
 • să fie apt medical și psihologic
 • să nu aibe antecedente penale ;
 • să fie absolvent a cel putin 10 clase-
 • vechime – minim 3 ani

Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:

 • cerere înscriere
 • curriculum vitae
 • cazier juridic
 • adeverinţă medicală
 • copie ci / bi
 • diploma absolvire 10 clase

Candidaţii vor depune actele  la secretariatul comisiei intr-un dosar plic  însoţit de documentele prezentate mai sus  în original  sau copii legalizate.

Informaţii zilnic între orele 9-13 – la telefon 0258/867101 ,  tel / fax 0258867102 , 0733054642 . Sau la sediul consiliului local Fărău.

Persoană de contact – secretar comisie concurs dna Indrei Maria .

PRIMAR,

Stoia Ioan

 

BIBLIOGRAFIA

Concurs   muncitor calificat I

8.04.2021

– legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

– og 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

– legea 481/2004 privind protecția civilă

– Partea VI titlul 3 din OUG 57/ 2019 Codul administrativ

– Constituția României

– legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Nota – toate actele normative vor fi cu actualizarile la zi

PRIMAR,

Stoia Ioan

CONCURS recrutare Șef SVSU

PRIMARIA Fărău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de ȘEF SVSU grad contractual – perioadă nedeterminată  în cadrul aparatului de specialitate al primarului în 4.03.2021

Concursul va avea urmăroarele probe:

1 Selecţia dosarelor                 – Conform hg 286/2011

2 Proba practică                       – 4.03.2021 ora 9.00

3 Proba scrisă                          – 4.03.2021 ora 12.00

4 interviul- in maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Condiţiile  de participare la concurs :

 • să fie cetăţean romăn sau UE ;
 • să aibe capacitate deplină de exerciţiu ;
 • să fie apt medical și psihologic
 • să nu aibe antecedente penale ;
 • să fie absolvent a cel putin 12 clase- bacalaureat obligatoriu
 • vechime – nu se solicita

Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:

 • cerere înscriere
 • curriculum vitae
 • cazier juridic
 • adeverinţă medicală
 • copie ci / bi
 • diploma de bacalaureat

(mai mult…)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support