Anunț privind Organizare examen promovare în grad – de la principal la superior compartimentului REGISTRU AGRICOL , CAMERA AGRICOLĂ , FOND FUNCIAR din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

DATA 22.11.2022 ORA 10  PROBA SCRISĂ

LOCUL – SEDIUL PRIMĂRIEI FĂRĂU

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la secretariatul comisiei de concurs .

Condiții

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  codului administartiv

 dosarul de concurs va conține

– formular tip de înscriere ( anexa 3 din hg 611/2008 )

– Copie carnet de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea din gradul în care promovează

– Copii după rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani

– Adeverință privind situația disciplinară – eliberată de compartimentul resurse umane – se  va specifica dacă a fost aplicată o sancțiune disciplinară care nu a fost radiată .

Informații la secretarul comisiei dna Radu Adela

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU PRIMARIS

BIBLIOGRAFIA

Generală

1. a) Constituţia României, republicată cu tematica Integral

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioarecu tematica Integral

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Integral

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: -Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200; Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Cap.I Secretarul general al unităţii/subdivizinii administrativ – teritoriale art. 242-243; -Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579.

Specifică

5 Oug 28/2008 privind registrul agricol

6 .Ordin 25/2020 Pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024

7 Lega 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

8.OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

9 Legea 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Toate se vor lua în vedere cu actualizările la zi .

Primar

Stoia Ioan

PRIMARIA Fărău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I grad contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului în 8.04.202

Concursul va avea urmăroarele probe:

1 Selecţia dosarelor                 – Conform hg 286/2011

2 Proba practică                       – 8.04.2021 ora 9.00

3 Proba scrisă                          – 8.04.2021 ora 12.00

4 interviul- in maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Condiţiile  de participare la concurs :

 • să fie cetăţean romăn sau UE ;
 • să aibe capacitate deplină de exerciţiu ;
 • să fie apt medical și psihologic
 • să nu aibe antecedente penale ;
 • să fie absolvent a cel putin 10 clase-
 • vechime – minim 3 ani

Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:

 • cerere înscriere
 • curriculum vitae
 • cazier juridic
 • adeverinţă medicală
 • copie ci / bi
 • diploma absolvire 10 clase

Candidaţii vor depune actele  la secretariatul comisiei intr-un dosar plic  însoţit de documentele prezentate mai sus  în original  sau copii legalizate.

Informaţii zilnic între orele 9-13 – la telefon 0258/867101 ,  tel / fax 0258867102 , 0733054642 . Sau la sediul consiliului local Fărău.

Persoană de contact – secretar comisie concurs dna Indrei Maria .

PRIMAR,

Stoia Ioan

 

BIBLIOGRAFIA

Concurs   muncitor calificat I

8.04.2021

– legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

– og 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

– legea 481/2004 privind protecția civilă

– Partea VI titlul 3 din OUG 57/ 2019 Codul administrativ

– Constituția României

– legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Nota – toate actele normative vor fi cu actualizarile la zi

PRIMAR,

Stoia Ioan

CONCURS recrutare Șef SVSU

PRIMARIA Fărău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de ȘEF SVSU grad contractual – perioadă nedeterminată  în cadrul aparatului de specialitate al primarului în 4.03.2021

Concursul va avea urmăroarele probe:

1 Selecţia dosarelor                 – Conform hg 286/2011

2 Proba practică                       – 4.03.2021 ora 9.00

3 Proba scrisă                          – 4.03.2021 ora 12.00

4 interviul- in maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Condiţiile  de participare la concurs :

 • să fie cetăţean romăn sau UE ;
 • să aibe capacitate deplină de exerciţiu ;
 • să fie apt medical și psihologic
 • să nu aibe antecedente penale ;
 • să fie absolvent a cel putin 12 clase- bacalaureat obligatoriu
 • vechime – nu se solicita

Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:

 • cerere înscriere
 • curriculum vitae
 • cazier juridic
 • adeverinţă medicală
 • copie ci / bi
 • diploma de bacalaureat

(mai mult…)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support