Ședinţă extraordinară publică în data de   29.11.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 250 / 25.11.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr 4064/25.11.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică în data de   29.11.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr  250/25.11.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  rectificare buget 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 ,3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– inițiator – primar – Stoia Ioan

2. privind acordarea unui mandat special Domnului  primar , Stoia Ioan reprezentantul Consiliului Local Fărău în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba”

– inițiator – primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3  ale consiliului local  și compartimentului social

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 4064/25.11.2022

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  rectificare buget  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 ,3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– inițiator – primar – Stoia Ioan

2. privind acordarea unui mandat special Domnului  primar , Stoia Ioan reprezentantul Consiliului Local Fărău în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba”

– inițiator – primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3  ale consiliului local  și compartimentului social

Secretar general ,

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   14.11.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 186/8.11.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr . 3893/8.11.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   14.11.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 186 / 8.11.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind aprobare studiu de fezabilitate pentru investi’ia ,, Amenajare spațiu verde , rigole , alei pietonale în localitatea Fărău ,,

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind Proiect de Hotărâre. privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Fărău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei  reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabil  

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3893/8.11.2022                

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind aprobare studiu de fezabilitate pentru investitia ,, Amenajare spațiu verde , rigole , alei pietonale în localitatea Fărău ,,

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind Proiect de Hotărâre. privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Fărău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei  reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabil 

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Anunț privind Organizare examen promovare în grad – de la principal la superior compartimentului REGISTRU AGRICOL , CAMERA AGRICOLĂ , FOND FUNCIAR din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

DATA 22.11.2022 ORA 10  PROBA SCRISĂ

LOCUL – SEDIUL PRIMĂRIEI FĂRĂU

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la secretariatul comisiei de concurs .

Condiții

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  codului administartiv

 dosarul de concurs va conține

– formular tip de înscriere ( anexa 3 din hg 611/2008 )

– Copie carnet de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea din gradul în care promovează

– Copii după rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani

– Adeverință privind situația disciplinară – eliberată de compartimentul resurse umane – se  va specifica dacă a fost aplicată o sancțiune disciplinară care nu a fost radiată .

Informații la secretarul comisiei dna Radu Adela

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU PRIMARIS

BIBLIOGRAFIA

Generală

1. a) Constituţia României, republicată cu tematica Integral

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioarecu tematica Integral

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Integral

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: -Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200; Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Cap.I Secretarul general al unităţii/subdivizinii administrativ – teritoriale art. 242-243; -Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579.

Specifică

5 Oug 28/2008 privind registrul agricol

6 .Ordin 25/2020 Pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024

7 Lega 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

8.OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

9 Legea 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Toate se vor lua în vedere cu actualizările la zi .

Primar

Stoia Ioan

Ședinţă ordinară publică   în data de 27.10.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 173/21.10.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr . 3752/21.10.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   27.10.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 173/21.10.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind completarea registrului agricol

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire cuantum burse elevi

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.> Proiect de hotărâre privind delegare căini fără stăpâni

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului administrativ

Inițiator primar , Stoia Ioan     

4. Proiect de hotărâre.Privind aprobare executie bugetare la 30.09.2022

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5.Proiect de hotărăre privind cuprinderea în domeniul public a Investiției ,, Extindere rețea apă potabilă și branșamente comuna Fărău ,, ETAPA 2

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărâre.Privind aprobare alipire imobile

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7 Proiect de hotărâre.Privind aprobare privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare în vederea dotării SVSU

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3752/21.10.2022                         

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind completarea registrului agricol

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului registru agricol

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire cuantum burse elevi

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3.> Proiect de hotărâre privind delegare căini fără stăpâni

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului administrativ

Inițiator primar , Stoia Ioan     

4. Proiect de hotărâre.Privind aprobare executie bugetare la 30.09.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5.Proiect de hotărăre privind cuprinderea în domeniul public a Investiției ,, Extindere rețea apă potabilă și branșamente comuna Fărău ,, ETAPA 2

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărâre.Privind aprobare alipire imobile

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

7 Proiect de hotărâre.Privind aprobare privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare în vederea dotării SVSU

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de 13.10.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 170/12.10.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3711/12.10.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   13.10.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA Dispoziția 170/12.10.2022

Ordinea  de zi

Art .1 Proiectele de hotărăre

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan       

 2..Privind aprobarea reabilitării Clădirii Școlii Gimnaziale Fărău

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .170/12.10.2022           

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată 13.10. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan      

 2..Privind aprobarea reabilitării Clădirii Școlii Gimnaziale Fărău

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan       

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Anunț ajutoare încălzire

Primăria comunei Fărău vă informează:

FAMILIILE  CARE  AU  VENIT  PÂNĂ LA 1386/membru de familie

PERSOANA SINGURĂ CU VENIT PÂNĂ LA 2053/lună

Pot solicita acordarea de  AJUTOARE  PENTRU  INCĂLZIREA  LOCUINȚEI     pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 și SUPLIMENTUL PENTRU  ENERGIE– pentru perioada de un an.

       Cererile se pot depune începând cu data de 15 octombrie 2022.

Acte  necesare:

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere- se obține de la Primărie;
 •  Acte de identitate ale solicitantului și membrilor familiei (B.I., C.I.);
 • Certificate de naștere ale copiilor in vârstă de până la 14 ani ;
 • Certificatul de căsătorie sau, după caz , hotărâre de divorț:
 • Hotărâre definitivă de încuviințare  a adopției, de plasament familial al minorului;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariat , din care să reiasă venitul net și valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizații de hrană, etc.;
 • Cupon de șomaj;
 • Cupon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • Cupon indemnizație, pentru toate categoriile de indemnizații;
 • Cupon indemnizație de handicap;
 • Adeverință ANAF din care să rezulte dacă realizează/nu realizează venituri impozabile (activități independente sau chirii) pentru toți membrii familiei.
 • Locuința și bunurile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 ACTELE LOCUINȚEI ROPRIETATE/INCHIRIERE/CONCESIUNE/COMODAT,ADEVERINȚĂ DE LA REGISTRUL AGRICOL;CERTIFICAT  FISCAL.

FACTURĂ ELECTRICITATE(toate paginile).

PRIMAR

STOIA   IOAN

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de  5.10.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 168 / 4.10.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3623/4.10.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   5.10.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 168 / 4.10.2022

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan       

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .          3623/4.10.2022             

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată 5.10. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind modificare HCL 42/2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , 3  ale   consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan      

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   28.09.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 162/22.09.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

 • Referatul   compartimentului de specialitate nr .  3524/22.09.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   28.09.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 162 /  22.09.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind înscrierea definitivă a dreptului de propietate în favoarea Comunei Fărău pentru terenurile care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică din sectoarele cadastral  44 al UAT comuna Fărău

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr 3524/22.09.2022               

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 28.09. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind rectificarea  bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local si compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind înscrierea  definitivă a dreptului de propietate în favoarea Comunei Fărău pentru terenurile care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică din sectorul cadastral  44 al UAT comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local si compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support