Consiliul Local al comunei Fărău, întrunit în ședință publică ordinară publică, în data de ____________,

Luând în dezbatere:

  • Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022
  • Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

Avand in vedere:

  • Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;
  • Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;
  • Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
  • Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

În temeiul art 88 art 136 al 1 art 155 al 4 lit b din oug 57/2020 codul administrativ propun următorul

Proiect de hotărăre

ART.1.  Se adoptă  bugetul local al comunei Farau pe anul 2023, avand urmatoarea structura:

La partea de venituri:  5.774,40 mii lei

La partea de cheltuieli : 5.774,40  mii lei

ART. 2. Veniturile bugetului local al comunei Farau pe anul 2023, in suma de 5.774,40   mii lei, se compun din :

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal :6,40 mii lei

Impozit pe cladiri: 50,39  mii lei

Impozit pe cladiri pers. fizice : 33,28   mii lei ;

Impozit pe cladiri pers. juridice : 17,11   mii lei ;

Impozit pe terenuri: 255,8443 mii lei ;

Impozit pe teren pers. fizice (intravilan si extravilan) : 243,12  mii lei ;

Impozit pe teren pers. juridice (intravilan si extravilan) : 12,72 mii lei ;

Impozitul pentru  mijloacele  de transport: 116,15  mii lei ;

Impozitul pentru  mijloacele  de transport pers. fizice : 93,00    mii lei ;

Impozitul pentru  mijloacele  de transport pers. juridice : 23,15  mii lei ;

Taxe autorizatii functionare : 1,06 mii lei

Venituri din concesiuni si inchirieri : 864,07 mii lei

Taxe extrajudiciare de timbru: 3,92    mii lei ;

Amenzi : 48,55  mii lei

Taxă specială salubritate : 108,64 mii lei

Alte venituri : 109,70 mii lei

Alte impozite si taxe : 52,46 mii lei

Cote, sume defalcate din impozitul pe venit: 1.300,00   mii lei,  din care:

Cote defalcate din impozitul pe venit: 217,00 mii lei ;

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea  bugetelor locale: 783,00 mii lei 

Sume repartizare din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean :  300,00 mii lei

Sume defalcate din TVA: 1.867,00  mii lei, din care:

Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor: 1117 ,00   mii lei;

Sume din TVA pentru drumuri: 250,00 mii lei

Echilibrarea bugetelor locale: 500,00  mii lei

Subventii de la bugetul de stat:  670,00   mii lei, din care :

Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne : 20,00   mii lei

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala : 650,00 mii lei

Subventii de la alte administratii : 320,00 mii lei, din care :

Sume din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara : 320,00 mii lei

ART.3. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2023, suma de 5.774,40  mii lei , se repartizeaza la urmatoarele capitole bugetare, astfel:

51.02  Autoritati publice:  1.355,40 mii lei , din care:

Cheltuieli de personal: 941,40  mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii : 348,00  mii lei

Alte cheltuieli (Asociatii si fundatii ): 56,00 mii lei

Active nefinanciare : 10,00 mii lei

55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi : 177,00 mii lei, din care :

Dobanzi : 177,00  mii lei ;

65.02 Invatamant:  403,50 mii lei,  din care :

Cheltuieli de personal: 22,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii: 243,50  mii lei

Asistenta sociala ( tichete gradinita si drepturi elevi CES)  31,00 mii lei

Burse : 107,00 mii lei

67.02 Cultura, recreere si religie : 170,00  mii lei , din care :

Cheltuieli de personal :  60,00   mii lei

Transferuri intre unitati : 10,00 mii lei

Alte cheltuieli: 100,00 mii lei

68.02 Asistenta sociala: 1.033,00 mii lei , din care:

Cheltuieli de personal: 710,00    mii lei

Asistenta sociala (Indemnizatii persoane cu handicap si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne)  323,00  mii lei

70.02 Servicii si dezvoltare publica, locuinte : 660,00  mii lei din care :

Cheltuieli cu bunuri si servicii :  660,00  mii lei

74.02.Protectia mediului :  122,00  mii lei, din care :

Cheltuieli cu bunuri si servicii : 122,00   mii lei

83.02 Agricultura : 15,00 mii lei, din care :

Cheltuieli cu bunuri si servicii : 15,00   mii lei

84.02 Transporturi:  1838,50 mii lei, din care:

Cheltuieli  cu bunuri si servicii : 510,00 mii lei

Active nefinanciare 1024,50 mii lei ( Modernizare strazi in comuna Farau – PNDL, Amenajare spatiu verde Farau, Amenajare rigole Silea)

Titlul 81 Rambursari de credite : 267,00   mii lei

ART.6. Se aproba bugetul instituției  finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (Club Sportiv Farau), astfel :

Venituri : 10,00 mii lei – Transferuri de la bugetul local al comunei Farau

Cheltuieli : 10,00 mii lei – Titlul II Bunuri si servicii

Art . 7 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de primar ajutat de aparatul de specialitate

Art . 8 Prezenta poate fi contestată în condițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba – Secția contencios administrativ și fiscal

Prezenta se comunică Instituției Prefectului dlui Primar , se afișează

  Prezenta a fost aprobată , cu …voturi pentru din .. consilieri locali prezenți , 11 în funcție , 0 abțineri , 0 voturi împotrivă

    PRIMAR,                               Avizat    secretar general comună,

   Stoia Ioan                                        Metea Ciprian

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

PRIMAR

Nr 4280/30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Subsemnatul , Stoia Ioan – primar aprob proiectul de hotărăre

Am avut în vedere

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AVIZARE CONSULTATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Comisia 1 a Consiliul Local al comunei Fărău, întrunit , în data de 30.01.2023

Luând în dezbatere:

–           Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022

–           Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

-Proiectul de hotărăre

Avand in vedere:

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Avizează favorabil proiectul de hotărăre

ChIrilă Iosif          

 Szekely Ștefan          

  Banc Florin              

Castarse Radu

Rus Nicolae

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AVIZARE CONSULTATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Comisia 2 a Consiliului Local al comunei Fărău, întrunit , în data de 30.01.2023

Luând în dezbatere:

–           Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022

–           Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

-Proiectul de hotărăre

Avand in vedere:

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Avizează favorabil proiectul de hotărăre

Lopăzan Florin

Szekely Pavel

Stăvar Augustin

JUDEȚUL ALBA

COMUNA FĂRĂU

CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AVIZARE CONSULTATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 80/30.01.2022

Privind aprobarea bugetului local al comunei Farau pe anul 2023

Comisia 3 a Consiliului Local al comunei Fărău, întrunit , în data de 30.01.2023

Luând în dezbatere:

–           Referatul pentru aprobarea  proiectului de hotarare inițiat de d-nul primar Stoia Ioan, privind  aprobarea  bugetului local al comunei Fărău  pentru anul 2023, inregistrat la nr. 4280/30.12.2022

–           Referatul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3281/30.12.2022

-Proiectul de hotărăre

Avand in vedere:

–           Prevederile   Legii nr. 368 / 2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

–           Legea nr. 69/2010 – legea responsabilitatii fiscal – bugetare;

–           Art. 19 (1) lit. a), art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–           Art. 43 (1), art. 68 (1) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

– adresa nr. 16516 / 28.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2022 la indicatorii: 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, 04.02.04 sume alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr. 16645 / 29.12.2022 din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, prin care ni se comunica sumele alocate pentru anul 2023 la indicatorul: 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Avizează favorabil proiectul de hotărăre

Oltean Augustin

Trif Ioan

Craiu Teofil

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support