Condițiile de acordare ANTZ 7 sunt stabilite în funcție de data înființării și perioadei de referință a exploatației cu cod ANSVSA.

Data de înființare a exploatației este data intrării primului animal (din specia bovine/ovine/caprine/porcine) în exploatația cu cod ANSVSA.

Perioada de referință se dermină astfel:

Pentru fermierii care au valorificat o cantitate de minimum 3 tone lapte în exploatații cu cod ANSVSA înființate până la data de 31.12.2018, perioada de referință este 01.01.2018-31.12.2018.

Pentru fermierii care au valorificat o cantitate de minimum 3 tone lapte în exploatații cu cod ANSVSA înființate în intervalul cuprins între 01.01.2019 – 28.02.2023, perioada de referință este 01.03.2022- 28.02.2023.

În cazul fermierilor care solicită ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA cu perioadă de referință 01.01.2018-31.12.2018, intervenția se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • la data solicitării ANTZ 7 exploatația este înregistrată în BND;
 • la data solicitării ANTZ 7, în exploatația cu cod ANSVSA cu an de referință 2018, fermierul a produs și valorificat o cantitate de minimum 30% din cantitatea produsă și valorificată în anul 2018;
 • fermierul a produs și valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte, per exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 01.01.2018-31.12.2018.

Plata ANTZ pentru fermierii cu perioadă de referință 01.01.2018 – 31.12.2018 se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă și valorificată în anul 2018.

În cazul fermierilor care solicită ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA cu perioadă de referință 01.03.2022-28.02.2023, intervenția se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • la data solicitării ANTZ 7 exploatația este înregistrată în BND;
 • fermierul a produs și valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte, per exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2022-28.02.2023.

Plata ANTZ pentru fermierii cu perioadă de referință 01.03.2022-28.02.2023 se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă și valorificată în 01.03.2022-28.02.2023.

Notă:

Anul 2023 este anul constituirii dreptului de primă pentru ANTZ 7. În fiecare an de solicitare, ulterior constituirii dreptului de primă pentru ANTZ 7, solicitantul trebuie să producă în perioada de referință și să valorifice minimum 30% din cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință.

Documente specifice care însoțesc solicitarea ANTZ 7

Documentele specifice se prezintă la depunerea solicitării ANTZ 7, dar nu mai târziu de data limită de depunere cu penalizări a cererii de plată, în funcție de perioada de referință, astfel:

Fermierii care solicită ANTZ 7 în exploatații cu perioadă de referință 01.01.2018-31.12.2018 trebuie să depună:

 • documente emise în perioada de referință din care rezultă valorificarea a cel puțin 3 tone de lapte; și
 • documente emise în perioada 01.03.2022-28.02.2023 din care să reiasă valorificarea a cel puțin 30% din cantitatea valorificată, solicitată în perioada de referință; și
 • documente doveditoare, dacă se încadrează în unul din cazurile speciale descrise mai sus, respectiv: copia certificatului de înregistare fiscală și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC și copia certificatului de radiere PFA/II/IF / copia certificatului de căsătorie.

Fermierii care solicită ANTZ 7 în exploatații cu perioadă de referință 28.02.2022-01.03.2023 trebuie să depună documente emise în perioada de referință din care rezultă valorificarea a cel puțin 3 tone de lapte în perioada respectivă.

Acestea sunt:

 1. în cazul valorificării către prim – cumpărător:
 2. dacă producătorul este PJ/PFA/II/IF : copie contract cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minim 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoțită de copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/ facturi din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte,
 • dacă producătorul este persoană fizică: copie de pe atestatul de producător valabil la data solicitării ANTZ 7 și copie de pe factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte și/sau dovada emisă de prim-cumpărator care atestă că s-a valorificat o cantitate de lapte, în baza contractului încheiat.
 • în cazul altor tipuri de valorificare:
 • dacă producătorul este persoană fizică : copie de pe factura fiscală sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă valorificarea laptelui, însoțită de copie de pe atestatul de producător;
 • dacă producătorul este PJ/PFA/II/IF: copii de pe raport fiscal de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă valorificarea laptelui;
 • dacă producătorul valorifică laptele prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică: copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe documentul fiscal de încasare a valorii aferente laptelui comercializat;
 • dacă producătorul valorifică laptele prin unități de procesare proprii: copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui, la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Dacă fermierii se încadrează în unul din cazurile speciale descrise mai sustrebuie să prezinte la depunerea cererii documente doveditoare, respectiv: copia certificatului de înregistare fiscală și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC și copia certificatului de radiere PFA/II/IF / copia certificatului de căsătorie.

Cazuri speciale:

 1. Cazul în care solicitantul este persoană fizică iar cantitatea de lapte a fost valorificată de PFA/II/IF, în exploatația cu cod ANSVSA, în perioada de referință.

Persoana fizică poate solicita ANTZ 7, în exploatația cu cod ANSVSA, cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință de PFA/II/IF, dacă:

 • solicită ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA din perioada de referință;
 • exploatația cu cod ANSVSA este înregistrată în BND la data solicitării ANTZ 7;
 • solicitantul persoană fizică face dovada că fost administratorul PFA/II/IF, și
 • PFA/II/IF este radiată/închisă la data solicitării ANTZ 7.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 7 va depune copia certificatului de înregistare fiscală și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau și copia certificatului de radiere PFA/II/IF.

 • Cazul în care solicitantul este PFA/II/IF iar cantitatea de lapte a fost valorificată de persoana fizică (fost administrator al PFA/II/IF) în exploatația cu cod ANSVSA, în perioada de referință.

PFA/II/IF poate solicita ANTZ 7, în exploatația cu cod ANSVSA, cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință de persoana fizică, dacă:

 • solicită ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA din perioada de referință;
 • exploatația cu cod ANSVSA este înregistrată în BND la data solicitării ANTZ 7;
 • în perioada de referință administratorul PFA/II/IF a valorificat lapte ca persoană fizică, în exploatația cu cod ANSVSA.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 7 va depune copia certificatului de înregistare fiscală și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC.

 • Cazul în care cantitatea de lapte a fost valorificată de soția/soțul solicitantului, în exploatația cu cod ANSVSA, în perioada de referință.

Fermierul poate solicita ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA pentru cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință de soția/soțul fermierului solicitant, dacă:

 • solicită ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA din perioada de referință;
 • la data solicitării exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 7 va depune copia certificatului căsătorie.

 • Cazul în care solicitantul ANTZ 7 este persoană juridică rezultată dintr-o reorganizare a persoanei juridice (fuziune, diviziune) care a valorificat lapte în perioada de referință, în exploatația cu cod ANSVSA înregistrată în BND:

Fermierul poate solicita ANTZ 7 în exploatația cu cod ANSVSA, pentru cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință sub o altă formă de organizare a solicitantului persoană juridică, dacă:

 •  solicită ANTZ în exploatația cu cod ANSVSA din perioada de referință;
 • la data solicitării, exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 7 va depune copii de pe următoarele documente:

Reorganizare prin fuziune:

 • hotărârile adunărilor generale ale asociaților/ acționarilor fiecăreia din societățile participante privind aprobarea fuziunii;
 • actul constitutiv al societății absorbante actualizat conform modificărilor intervenite în urma fuziunii;

reorganizare prin diviziune:

 • hotărârea adunării generale a fiecăreia din persoanele juridice implicate, privind aprobarea divizării.
Condiții de acordare ANTZ 8

Condițiile de acordare ANTZ 8 sunt stabilite în funcție de data înființării și de data de referință a exploatației cu cod ANSVSA.

Data de înființare a exploatației este data intrării primului animal (din specia bovine/ovine/caprine/porcine) în exploatația cu cod ANSVSA.

Data de referință se dermină în funcție de data înființării exploatației, astfel:

Pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate până la data de 31.01.2018, data de referință este 31.01.2018.

Pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul cuprins între 01.02.2018 – 28.02.2023, data de referință este 28.02.2023.

În cazul fermierilor care solicită ANTZ 8 în exploatația cu cod ANSVSA cu data de referință 31.01.2018, intervenția se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în BND;
 • la data solicitării ANTZ 8 exploatația este înregistrată în BND.
 • la data solicitării ANTZ 8, în exploataţia cu cod ANSVSA deținută de fermier, există cel puţin 30% din efectivul de bovine deținut la data de referință, 31.01.2018;

Plata ANTZ 8 se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă, 31.01.2018.

În cazul fermierilor care solicită ANTZ 8 în exploatația cu cod ANSVSA, cu data de referință 28.02.2023, intervenția se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în BND;
 • la data solicitării ANTZ 8 exploatația este înregistrată în BND.

Plata ANTZ 8 se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă, 28.02.2023.

Cazuri speciale:

 1. Cazul în care solicitantul este persoană fizică iar bovinele figurau înregistrate în BND pe PFA/II/IF, în exploatația cu cod ANSVSA, la data de referință:

Persoana fizică poate solicita ANTZ 8, în exploatația cu cod ANSVSA, pentru bovinele care figurau înregistrate în BND pe PFA/II/IF la data de referință, dacă:

 • exploatația cu cod ANSVSA este înregistrată în BND la data solicitării ANTZ 8;
 • solicitantul persoană fizică face dovada că fost administratorul PFA/II/IF, și;
 • PFA/II/IF este radiată/închisă la data solicitării ANTZ 8.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 8 va depune copia certificatului de înregistare fiscală și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau și copia certificatului de radiere PFA/II/IF.

 • Cazul în care solicitantul este PFA/II/IF iar bovinele figurau înregistrate în BND pe persoana fizică (fost administrator al PFA/II/IF), la data de referință:

PFA/II/IF poate solicita ANTZ 8, în exploatația cu cod ANSVSA, pentru bovinele care figurau înregistrate în BND pe persoana fizică, la data de referință, dacă solicitantul este administratorul PFA/II/IF care a deținut animalele, în exploatația cu cod ANSVSA, la data de referință.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 8 va depune copia certificatului de înregistare fiscală și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC.

 • Cazul în care bovinele figurau înregistrate în BND pe numele soției/soțului solicitantului, în exploatația cu cod ANSVSA, la data de referință:

Fermierul poate solicita ANTZ 8 în exploatația cu cod ANSVSA pentru bovinele care figurau înregistrate în BND pe numele soției/soțului fermierului solicitant, cu condiția ca la data solicitării exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 8 va depune copia certificatului căsătorie.

 • Cazul în care solicitantul ANTZ 7 este persoană juridică rezultată dintr-o reorganizare a persoanei juridice (fuziune, diviziune) care deținut bovine în perioada de referință, în exploatația cu cod ANSVSA înregistrată în BND:

Fermierul poate solicita ANTZ 8 în exploatația cu cod ANSVSA, pentru animalele deținute la data de referință sub o altă formă de organizare a solicitantului persoană juridică, dacă:

 • solicită ANTZ 8 în exploatația cu cod ANSVSA din perioada de referință;
 • la data solicitării, exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND.

Pentru cazul de mai sus fermierul solicitant ANTZ 7 va depune copii de pe următoarele documente, în funcție de :

reorganizare prin fuziune:

 • hotărârile adunărilor generale ale asociaților/ acționarilor fiecăreia din societățile participante privind aprobarea fuziunii;
 • actul constitutiv al societății absorbante actualizat conform modificărilor intervenite în urma fuziunii;

reorganizare prin diviziune:

 • hotărârea adunării generale a fiecăreia din persoanele juridice implicate, privind aprobarea divizării.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support